OsChz1 acts as a histone chaperone in modulating chromatin organization and genome function in rice

Citer cette référence
DU, Kangxi, LUO, Qiang, YIN, Liufan, WU, Jiabing, LIU, Yuhao, GAN, Jianhua, DONG, Aiwu et SHEN, Wen-hui, 2020. OsChz1 acts as a histone chaperone in modulating chromatin organization and genome function in rice. Nature Communications. 8 juin 2020. Vol. 11, n° 1. DOI 10.1038/s41467-020-19586-z.
PREVIEW Datastream